Deprecated: 'Deprecated: tsf()->get_primary_term_id() is deprecated since version 5.0.0 of The SEO Framework! Use tsf()->data()->plugin()->post()->get_primary_term_id() instead. In /web/kratai/public_html/wp-content/themes/plant3/inc/template-tags.php on line 234
in /web/kratai/public_html/wp-content/plugins/autodescription/inc/classes/internal/debug.class.php on line 113

เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากร ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติให้การต้อนรับจาก ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงานกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“การเข้าร่วม EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเริ่มจากระดับคณะ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะแรกๆที่เข้าสู่ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อผ่านไปสักระยะ คณะอื่นๆ เล็งเห็นการพัฒนาเช่นเดียวกัน จึงเริ่มทยอยเข้าร่วม ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในระดับการวางกลยุทธ์ ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ยุทธศาสตร์หรือ Strategy Map ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่องค์กร ที่มีผลต่อการประเมิน โดยจะพัฒนาไปเป็นนโยบายที่นำไปสู่ภาคปฏบัติของบุคคลากรต่อไป ฉะนั้นเนื้อหาสาระในวันนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวางนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ในการนำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในคณะ/หน่วยงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” โดย ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ

รศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า “เราต้องการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพราะว่ามาตรฐานไม่มีที่สิ้นสุด ต้องขยับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ฉะนั้น การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงเป็นการมาขอคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า การเข้าสู่ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับ EdPEx หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดยเกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นการบริหารองค์กรในเชิงระบบ โดยเกณฑ์จะตั้งคำถามให้สถาบันพิจารณา การดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ มีการดำเนินงานที่เป็นระบบหรือไม่ นำระบบไปใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และทั่วถึงหรือไม่ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือไม่ ผลการปรับปรุง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวังหรือไม่ ผลลัพธ์ของการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนได้หรือไม่