366027921_609965431250002_8501794746737872028_n
ผลการประเม (4)
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA Implementation and gap analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA Implementation and gap analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA Implementation and gap analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA Implementation and gap analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

วิดิทัศน์

8

คณะวิชา

76

หลักสูตร

15512

นักศึกษาปัจจุบัน

3299

สำเร็จการศึกษา