Deprecated: 'Deprecated: tsf()->get_primary_term_id() is deprecated since version 5.0.0 of The SEO Framework! Use tsf()->data()->plugin()->post()->get_primary_term_id() instead. In /web/kratai/public_html/wp-content/themes/plant3/inc/template-tags.php on line 234
in /web/kratai/public_html/wp-content/plugins/autodescription/inc/classes/internal/debug.class.php on line 113

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้ารับการประเมิน

👉ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับ คุณภาพดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 สามารถจำแนกได้ดังนี้

1) ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า(Input) ​

3.48 คุณภาพพอใช้

2) ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ(Process)

4.91

คุณภาพดีมาก

3) ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์(Output)

3.66

คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

4.57

คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.95

คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงฯ

5.00 คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4.69 คุณภาพดีมาก

📗องค์ประกอบที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (ม.กลุ่ม 2) คะแนนเฉลี่ย 2.38 คุณภาพต้องปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1-5

4.75 ระดับคุณภาพดีมาก

คะแนนเฉลี่ยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1-6

4.07 ระดับคุณภาพดี

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีการปรับข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 คะแนนเฉลี่ยจะปรับขึ้นดังนี้

1.ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ปรับจากคะแนน 4.00 เป็น 5.00 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ปรับเป็น 4.94

2.คะแนนเฉลี่ยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1-5 = 4.80

3. คะแนนเฉลี่ยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1-6 = 4.11