งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 (ฝั่งตรงข้ามศูนย์อาหาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-267077 (เบอร์ภายใน 8722-24)

E-mail : qa.psru@psru.ac.th