ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา

สร้างสรรค์ ส่งเสริม ประสาน พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์

สำนักงานมาตรฐานงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานสร้างสรรค์ ส่งเสริม และพํฒนางานคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. สร้างเสริมความเข้าใจด้านคุณภาพการศึกษา
  3. สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน
  4. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย