HOME | CONTACT US
  -: เอกสารดาวน์โหลด :-
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มรายงานประเิมินตนเองระดับสาขาวิชา
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพภายในจากผลประเมินปีการศึกษา 2554 ประจำปีการศึกษา 2555
คู่มือประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานเสวนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
1 2 3 4

  -: ระดับมหาวิทยาลัย :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับคณะ :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับสำนัก/สถาบัน :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับสาขาวิชา :-
 
 
 
 
 
 

  -: อื่น ๆ :-
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา