HOME | CONTACT US
  -: เอกสารดาวน์โหลด :-
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง)
แบบกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน
ความพึงพอใจพู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ป.เอก
ความพึงพอใจพู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ป.โท
ความพึงพอใจพู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ป.ตรี
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการจัดการความรู้
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง
สรุปภาวะการมีงานทำของแต่ละหลักสูตร ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี
แบบฟอร์มการกรอกจำนวนอาจารย์จำแนกคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชาการ ในแต่ละคณะ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ป.ตรี) (3.3/6.1)
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1)
แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระบบกลไกการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร (Flowchart)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 (เล่มสีม่วง)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้เข้ามากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ณ 26 พ.ค. 58
แบบฟอร์ม มคอ.7 ที่เชื่อมโยงกับรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 16 มี.ค.58
สรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำ ครั้งที่ 1
ข้อมูลการปรับแก้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557-2561 จากการประชุมทำความเข้าใจประกันคุณภาพภาคเหนือ ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 มีนาคม 2558
เอกสารร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557 (ฉบับก่อนฉบับสมบูรณ์)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน
ฐานข้อมูลผลประเมินระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ปีการศึกษา 2553-2556
 
1 2 3 4

  -: ระดับมหาวิทยาลัย :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับคณะ :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับสำนัก/สถาบัน :-
 
 
 
 
 
 

  -: ระดับสาขาวิชา :-
 
 
 
 
 
 

  -: อื่น ๆ :-
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา