HOME | CONTACT US
  -: เอกสารดาวน์โหลด :-
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ทุกระดับ ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มเลขานุการ ระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มเลขานุการ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (เลขานุการ)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2559