HOME | CONTACT US
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรในสำนักงาน
  -: บุคลากรในสำนักงาน :-
   

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ

ตำแหน่ง :รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 055-267077,055-267000-2 ต่อ 9242

E-mail : nipha_tone@hotmail.com

ชื่อ - นามสกุล : นางวรรณา  แก้วเขียวเหลือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-267077,055-267000-2 ต่อ 9240

E-mail : vanna_qa@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส สุ่มยง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ :

E-mail : nannapat_soom@hotmail.com

 

 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา