HOME | CONTACT US
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรในสำนักงาน
  -: ยุทศาสตร์ /กลยุทธ์ :-
   

ยุทศาสตร์/กลยุทธ์
                1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักและสถาบัน
                2. ติดตาม ประสาน และส่งเสริมให้มีกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
                3. ประสานให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคลากรภายในสถาบันและหน่วยงานภายนอกสถาบัน ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก
                4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารและผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่อสังคมภายนอก
                5. พัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
                6. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
                7. พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
                8. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานและมหาวิทยาลัย

 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา