HOME | CONTACT US
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรในสำนักงาน
  -: ประวัติความเป็นมา :-
   

                ปี  พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งแต่เดิมเป็นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  เรื่อง  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2539

                ปี พ.ศ. 2541  สถาบันได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานการประกันคุณภาพในระดับคณะ สำนัก อย่างต่อเนื่องตลอดจนได้พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

                ปี พ.ศ. 2546  สถาบันได้จัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่  29 มกราคม 2546 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้มีผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในสำนักงาน  ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

                ปี พ.ศ. 2548  ได้มีการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ลงวันที่  11 มีนาคม 2548 มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานอธิการบดี และภายใต้การกำกับดูและของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

                ปี พ.ศ. 2550  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการฝ่ายวิชาการ

                ปี. พ.ศ.  2551  จนถึงปัจจุบัน  สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา